Reglement 'Lid van verdienste KV Wolderwijd'

Het bestuur benoemt een Lid van Verdienste van KV Wolderwijd.

Het Lid van Verdienste is lid van KV Wolderwijd, actief als vrijwilliger, bestuurslid of commissielid en heeft zich op vrijwillige basis buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging of heeft op vrijwillige basis een bijzondere verdienste bij een speciaal Project gehad. Hiervoor genoemde bijdrage moet geheel belangeloos zijn geweest.

De zwaarte van de uitgeoefende functie(s) (bijdrage) wordt meegenomen in de beoordeling van het wel / niet benoemen tot Lid van Verdienste. Aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van onze vrijwilligers worden betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van een aanvraag/voordracht. Indien er een vrijwilligersvergoeding is verstrekt die niet in verhouding staat met de geleverde prestatie kan het bestuur een uitzondering goedkeuren.

Een kandidaat Lid van Verdienste moet van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht. Bij het royeren van een lid door het bestuur, vervallen automatisch de titel Lid van Verdienste.

Onderscheidingen worden in principe alleen toegekend als betrokkene nog actief in functie is dan wel afscheid neemt. Echter is het wel mogelijk om postuum Leden van Verdienste te kunnen benoemen.

Een voordracht voor een onderscheiding Lid van Verdienste moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten (onderbouwing). Tevens kan een voordracht door het bestuur worden gedaan.

De huldiging (uitreiking certificaat) met eventueel bijbehorende toespraak wordt tijdens de jaarlijkse ALV door een bestuurslid van KV Wolderwijd gedaan en voorbereid, bij voorkeur door de voorzitter van KV Wolderwijd.

Bij het huldigen van Leden van Verdienste wordt aan de betreffende personen een certificaat uitgereikt, tevens wordt het lid opgenomen op de vermelding in de kantine.

Dit reglement wordt jaarlijks door het bestuur bekeken, geƫvalueerd en indien nodig actueel gemaakt. Hierbij kunnen wijzigingen in het reglement optreden.

Daar waar dit reglement niet in voorziet, wordt verwezen naar de statuten van KV Wolderwijd. Daar waar dit reglement en de statuten van KV Wolderwijd niet in voorzien, beslist het bestuur.


Benoemd tot 'Lid van Verdienste':

23 oktober 2017 - Wim van den Bosch 

 

Bestuursagenda

Bestuursvergadering
maandag 28 oktober
Aanvang: 19:30
Commissie Vergadering
maandag 25 november
Aanvang: 19:30
Bestuursvergadering
maandag 23 december
Aanvang: 19:30

Competitie Agenda

Oefenwedstrijden Zaal 2019-2020
zaterdag 16 november
Aanvang: 10:00

Kantine Agenda

Kantine Bezet
vrijdag 15 november
Aanvang: 18:00

Facebook KV Wolderwijd logo