Geheimhoudingsverklaring

GDPRAVG2018De lezer is werknemer/vrijwilliger/verwerker van persoonsgegevens bij KV Wolderwijd en erkent dat hem/haar uit dien hoofde geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering dan wel (persoons)gegevens van (oud-)leden, vrijwilligers, werknemers en overige relaties (zoals sponsoren) van KV Wolderwijd.
 
De lezer verklaart geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hem/haar ten gevolge van zijn/haar werkzaamheden en/of activiteiten bij KV Wolderwijd bekend is dan wel wordt en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
Met het versturen van het formulier 'Aanmelden Vrijwilliger' erkent werknemer/vrijwilliger/verwerker van persoonsgegevens dan ook zich ervan bewust te zijn dat het hem/haar zowel gedurende de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden en/of activiteiten bij KV Wolderwijd als na afloop daarvan niet is toegestaan om op enigerlei wijze vertrouwelijke informatie die hem/haar in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden/activiteiten bij KV Wolderwijd in welke vorm dan ook ter beschikking is gekomen/nog komt direct of indirect met derden te delen. Deze geheimhoudingsverplichting omvat mede alle (persoons)gegevens van (oud-)leden, werknemers, en gegevens van andere relaties van KV Wolderwijd waarvan werknemer/vrijwilliger/overig uit hoofde van zijn/haar functie/activiteiten kennis heeft gekregen/nog krijgt.
 
Werknemer/vrijwilliger/verwerker van persoonsgegevens verklaart bij beëindiging van zijn/haar werkzaamheden/activiteiten bij KV Wolderwijd alle in zijn/haar bezit zijnde eigendommen (zoals sleutels), (elektronische) correspondentie (zoals relevante e-mails), notities en overige zaken (zoals registraties mbt leden) waarvan hij/zij kan vermoeden dat deze voor de vereniging van belang zijn, over te dragen aan het bestuur dan wel een door deze aangewezen persoon en, voor zover deze daarna nog in zijn/haar bezit (bijvoorbeeld computerbestanden) zijn, volledig en direct te verwijderen.
 
Versie 1 mei 2018 in het kader van uitvoering AVG – privacy wetgeving

Activiteiten Agenda

Startdag Seizoen 2019-2020
zaterdag 31 augustus
Aanvang: 10:00

Bestuursagenda

Kantine gereserveerd
vrijdag 23 augustus
Aanvang: 19:00
Bestuursvergadering
maandag 26 augustus
Aanvang: 19:30
Commissie Vergadering
maandag 30 september
Aanvang: 19:30

Competitie Agenda

Start Veldcompetitie Najaar 2019
zaterdag 07 september
Aanvang: 10:00
Oefenwedstrijden Zaal 2019-2020
zaterdag 16 november
Aanvang: 10:00

Facebook KV Wolderwijd logo